foundy-logo-bw

>>

咩係API❓❓用 1️⃣ 張圖教你簡單解讀 ✅ ✅

更新:2023-08-09

😵‍💫成日都會聽到IT 同事或者其他公司講 「API 對接」

咁,其實咩係API呢?🤔

API ,全名係Application Programming Interface(應用程式介面),是一種軟件系統之間溝通和互動的方式。它可以被視為兩個應用程式之間的橋樑,讓它們能夠共享資料和功能,並彼此進行通信。

好似好複雜?

簡單嚟講就好似喺一間餐廳食飯,你會睇menu 睇下餐廳有咩好食,然後落order點餐。呢個時候,廚房其實代表系統嘅一部分,製作你點嘅菜色。而將你落嘅 order 傳送到廚房,再將製作好嘅餐送到你枱面,中間嘅工作就係餐廳侍應生嚟做,而佢正正就係代表住API嘅角色。

API可以用於各種用途,例如:

  1. 整合服務:許多網站和應用程式使用API來整合第三方服務。例如,社群媒體網站的API可以讓開發人員建立應用程式,與用戶的社群媒體帳戶進行互動。
  1. 資料存取:API可以讓開發人員從其他應用程式或資料庫中擷取資料。這使得開發人員能夠輕鬆地使用外部資源,而不必了解其內部實現細節。
  1. 建立工具:API也可以用於建立工具和函式庫。開發人員可以將常用功能封裝成API,以便其他開發人員在其應用程式中使用。

舉個例子,有咩API岩我地啲新創企業/中小企呢?

・網頁上「關於我們」頁面上,嵌入嘅《 Google 地圖》

・WhatsApp 對話工具

・Google 其他工具,如Custom Search API、Gmail API等等

總結來說,API提供了一種標準化的方式,讓不同的軟體系統能夠互相溝通和協作。它們為開發人員提供了更大的彈性和功能,同時簡化了軟體開發和整合的過程。如果你嘅網站都未有以上嘅功能,就快d 搵我哋Foundy_hk查詢啦!我地嘅定制系統服務,可以配合第三方API ,幫你實現無限想法!

最新動態
風靡全球嘅對話式 AI 👉🏻 Poe
🧑🏻‍💻軟體開發架構點揀❓單體架構 🆚 微服務
💭 行銷必識.解構搜索引擎原理 🔎
更多相關
IT 資訊

💭 行銷必識.解構搜索引擎原理 🔎

個個用搜索引擎(Search Engines)🧑🏻‍💻就用得多喇,你有冇好奇過佢究竟係點運作嘅?點解一 search 就即刻有晒結果?佢究竟點樣通過我哋打嘅關鍵詞去比你哋睇到相關嘅結果?老闆sss…